Klauzula informacyjna dla dawców

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku e-mail:sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl, tel:5984220201
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zadań i obowiązków nałożonych na Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ustawę o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO,
b) po wyrażeniu dodatkowej zgody w celu kontaktu za pomocą nr telefonu lub adresu e-mail – art. 6 ust 1 lit. a) RODO,
c) realizacji praw pacjenta – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do::
a) CSIOZ
b) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie,
c) Polskiego Czerwonego Krzyża,
d) NCK
e) Ministra właściwego do spraw zdrowia,
f) Regionalnych centrów krwiodawstwa,
g) Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny,
h) Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, tele-informatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, odbiorców świadczących usługi niszczenia dokumentów.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane w kwestionariuszu będą przetwarzane przez okres 30 lat, dane przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 30 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach kontaktowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Dane niezbędne do wydania odznak ZHDK są przechowywane w systemie e-krew przez 60 lat zgodnie z usta wą o publicznej służbie krwi.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
• W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
6. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże jako podmiot publicznej służby krwi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz realizować obowiązki na rzecz zasilania danymi odpowiednie rejestry w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości kandydata na dawcę lub dawcę z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować odmową możliwości oddania krwi. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to również na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową oddania krwi, lecz nie pozwoli na szybki kontakt lub otrzymanie dotyczącej Państwa korespondencji.
8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nic będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z
Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:iod@krwiodawstwo.slupsk.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby.