Prezentacja Działów

Dział Dawców i Pobierania

Kierownik: dr n. med. Mirosław Gromnicki

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 Do zadań Działu Dawców i Pobierania należy:

 Rejestracja:

 1. Rejestracja dawcy.
 2. Prowadzenie rejestru dawców krwi.
 3. Wydawanie zaświadczeń do US, zaświadczeń o oddaniu krwi i pobycie na zleconych badaniach.
 4. Obsługa kartoteki osób zdyskwalifikowanych.
 5. Wydawanie legitymacji HDK oraz wniosków o nadanie odznaki ZHDK.
 6. Sporządzanie dziennych raportów z rejestracji.
 7. Wydawanie ekwiwalentu żywnościowego i zwrotów kosztów podróży.
 8. Uczestnictwo w ekipach wyjazdowych poboru krwi.
 9. Nadzór nad skrzynką przeznaczoną do korespondencji Krwiodawców z RCKiK.

Gabinet Lekarski

 1. Kwalifikacja dawców do oddania krwi i jej składników.
 2. Udzielanie konsultacji lekarskich dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 3. Udział w ekipach wyjazdowych poboru krwi.

Pracownia Pobierania

 1. Pobieranie krwi pełnej
 2. Wykonanie zabiegów aferezy
 3. Wykonywanie zabiegów leczniczych na zlecenie lekarzy z oddziałów szpitalnych.
 4. Opieka nad krwiodawcą podczas i po zakończeniu zabiegu.
 5. Pobieranie próbek do badań.
 6. Udział w ekipach wyjazdowych poboru krwi.

 

 

Dział Laboratoryjny

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań Działu Laboratoryjnego należy:

 1. Pobieranie próbek krwi do badań.
 2. Wykonywanie badań hematologicznych u dawców krwi i jej składników.
 3. Prowadzenie kontroli jakości wykonywanych badań.
 4. Udział w ekipach wyjazdowych poboru krwi.

 

 

Dział Preparatyki i Ekspedycji

Kierownik: mgr Małgorzata Gradziuk

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań Działu Preparatyki i Ekspedycji należy:

 1. Przetwarzanie krwi pełnej.
 2. Wytwarzania specjalistycznych składników krwi na zlecenie placówek służby zdrowia.
 3. Całodobowe wydawanie składników krwi i preparatów krwiopochodnych.
 4. Przechowywanie krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych w monitorowanych warunkach.
 5. Nadzór nad prawidłowymi warunkami transportu krwi i jej składników.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych.
 7. Nadzór nad Bankami Krwi na podległym terenie.

 

 

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Kierownik: mgr Elżbieta Łakomiec

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań Działu Immunologii Transfuzjologicznej:

Pracownia Grup Krwi Dawców:

 1. Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh.
 2. Oznaczanie antygenów z układu Rh i innych układów grupowych.
 3. Wykrywanie przeciwciał i ich identyfikacja.
 4. Kontrola serologiczna krwi pełnej i osocza.
 5. Wpisy grup krwi do dokumentów tożsamości.
 6. Kwalifikacja serologiczna donacji.
 7. Wydawanie kart grup krwi.

Pracownia Badań Konsultacyjnych:

 1. Badania serologiczne dawców i biorców krwi w przypadku trudności napotkanych w podległych jednostkach.
 2. Diagnostyka NAIH, ChHN
 3. Dobieranie krwi w przypadku obecności auto- i alloprzeciwciał oraz przy każdej zgłoszonej niezgodności w próbie krzyżowej.
 4. Identyfikacja serologiczna przeciwciał.
 5. Serologiczna analiza odczynów poprzetoczeniowych.
 6. Określenie antygenów krwinek czerwonych u osób uodpornionych oraz u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią.
 7. Identyfikacja i określanie poziomu przeciwciał u kobiet w ciąży.
 8. Prowadzenie szkoleń w zakresie serologii transfuzjologicznej.
 9. Nadzór nad Pracowniami Immunologii Transfuzjologicznej na podległym terenie.

 

 

Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Kierownik: mgr Arkadiusz Duda

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 Do zadań pracowni Diagnostyki Chorób Przenoszonych przez Krew należy:

 1. Wykonywanie przesiewowych badań wirusologicznych w kierunku antygenu HBs, przeciwciał anty-HIV, przeciwciał anty-HCV.
 2. Wykonywanie badań przesiewowych w kierunku kiły.
 3. Archiwizacja próbek osocza donacji.
 4. Przesyłanie próbek na badania weryfikacyjne do IHIT.
 5. Wzywanie dawców na badania kontrolne i po odbiór wyników.
 6. Przesyłanie zgłoszeń o nosicielstwie do sanepidu.
 7. Prowadzenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej wykonywanych badań.

 

Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik: mgr Katarzyna Kaczmarczyk

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań Działu Zapewnienia Jakości należy:

Nadzór nad organizacją pracy RCKiK i TO.

 1. Kwalifikacja krwi i jej składników do użytku klinicznego.
 2. Wycofywanie i niszczenie krwi i jej składników zdyskwalifikowanych.
 3. Kontrola jakości krwi i jej składników.
 4. Monitorowanie warunków pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników.
 5. Zarządzanie dokumentacją.
 6. Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych.
 7. Kontrola zmian.
 8. Prowadzenie procedury look-back.
 9. Reklamacje krwi i jej składników oraz wyrobów medycznych.
 10. Zbieranie informacji o błędach i awariach.
 11. Wydruk etykiet kodów kreskowych.
 12. Nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym.
 13. Kwalifikacja SJU, odczynników, materiałów i sprzętu.
 14. Przygotowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych.

 

 

Dział Finansowo – Księgowy

Główna Księgowy: mgr Agnieszka Nowak

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Dział Finansowo – Księgowy zajmuje się obsługą finansową RCKiK im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Oddziale Terenowym w Lęborku i Chojnicach.

 

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Kierownik: mgr Iwona Romanowska

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań działu Administracyjno – Gospodarczego należy:

 1. Zadania administracyjno biurowe
 2. Prowadzenie zapotrzebowania.
 3. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 4. Prowadzenie czynności kancelaryjnych.
 5. Utrzymanie infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej Centrum

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Andrzej Jóźwik

e-mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Terenowy Odział w Chojnicach

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań terenowego oddziału w Chojnicach należy:

 1. Rejestracja krwiodawców.
 2. Kwalifikacja dawców do oddania krwi.
 3. Pobór krwi pełnej od dawców.
 4. Wydawanie zaświadczeń i legitymacji HDK oraz wniosków o nadanie odznaki ZHDK.
 5. Wydawanie ekwiwalentu żywnościowego i zwrot kosztów podróży.

 

Terenowy Odział w Lęborku

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

Do zadań terenowego oddziału w Lęborku należy:

 1. Rejestracja krwiodawców.
 2. Kwalifikacja dawców do oddania krwi.
 3. Pobór krwi pełnej od dawców.
 4. Wydawanie zaświadczeń o oddaniu krwi, legitymacji HDK oraz wniosków o nadanie odznaki z HDK.
 5. Wydawanie ekwiwalentu żywnościowego i zwrot kosztów podróży.