Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Oś priorytetowa XI REACT-EU
Działanie 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

w zakresie

wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0173/22-00/616/2023/89

Projekt nr POIS.11.03.00-00-0173/22

Celem projektu jest poprawa w zapewnieniu dostępności, osiąganiu efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne, tak by obszar ten był odporny w przyszłości poprzez usprawnienie przepływu informacji oraz rozwój cyfryzacji w tym obszarze.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego, doposażenie go w sprzęt medyczny i zapewnienie ciągłości pracy w trakcie trwania epidemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Ponadto, projekt ma na celu podniesienie standardu obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi jak również zwiększenie jakości wykonywanych badań oraz pobieranych składników krwi.

Efekt: Zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnianie transportu krwi. Dodatkowo zwiększy się potencjał cyfrowy beneficjenta, a także poprawi się komfort oferowanych usług krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla dawców i personelu podmiotu. Jednocześnie poprawi się jakoś obsługi i dostępne wyposażenie oraz infrastruktura dedykowane dawcom, także w kontekście zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21. Prace budowlane obejmować będą wykonanie ganku oraz montaż dźwigu zewnętrznego poprawiającego bezpieczeństwo transportu krwi między laboratoriami.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej dotyczącej krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie cyfrowe niezbędne do sprawnej działalności wnioskodawcy oraz do zwiększenia dostępności cyfrowej beneficjenta.

W ramach projektu zakupione zostaną wyroby medyczne jednorazowego użytku zwiększające bezpieczeństwo personelu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1 681 255,67 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 446 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 446 000,00 PLN

Według założeń harmonogramu projektu, inwestycja zakończy się do dnia 30.09.2023 r.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.  Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tak aby pomóc jednostkom zaangażowanym w wydatkowanie środków publicznych w rozpoznawaniu nadużyć finansowych. Głównym celem Poradnika jest: wskazanie łatwych do zastosowania narzędzi ułatwiających zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych (np. mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości i nadużyć), możliwość rozpoznania ryzyka nadużyć finansowych oraz wybór możliwych działań zaradczych, zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Podręcznik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów POIiŚ, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

Link do dokumentu:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Wspólnie z Instytucją Pośredniczącą zapraszamy na stronę internetową poświęconą tej tematyce:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-873-zglaszanie_naduzyc.html

Zamieszczamy poniżej także dokument pn. „Raport z ankiety na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE” opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wydział Nieprawidłowości.

Raport-z-badania

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU
REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA

Klimatyzowanie pomieszczeń

Zakup sprzętu medycznego

Zakup sprzętu komputerowego