Minister Powołał Dyrektora Centrum

Minister Zdrowia z dniem 01.08.2020 roku powołał na 6 letnią kadencje Panią Kingę Sass na Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. Dyrektor Kinga Sass ukończyła studia sta­cjo­nar­ne w kierunku Ekonomia w Spe­cjal­no­ści Ra­chun­ko­wość i Finanse w Za­rzą­dza­niu Przed­się­bior­stwem na Uni­wer­sy­te­cie Sz­cze­ciń­skim Wydział Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dza­nia. Następnie ukończyła studia po­dy­plo­mo­we w kierunku Za­rzą­dza­nie i Kontrola w Pod­mio­tach Lecz­ni­czych na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu Wydział Finansów i Za­rzą­dza­nia w Byd­gosz­czy.