Program lojalnościowy “Każda kropla jest cenna”

W dniu 23.05.2022 r. (poniedziałek) rusza kolejna edycja programu lojalnościowego “Każda kropla jest cenna” .

 

REGULAMIN PROGRAMU „KAŻDA KROPLA JEST CENNA”

[„Regulamin”]

 

 

 1. Warunki ogólne.

 

 • Organizatorem programu „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” [„Program”], jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 21, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025543, NIP 8392628446, e-mail sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl [„Organizator”].
 • Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie [„Uczestnik”].
 • Program jest organizowany na terenie działalności Organizatora,
  z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy, w ramach Programu, uprawnieni są do oddania krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych), w następujących punktach [„Punkty”]:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ;
  • Terenowy Oddział w Chojnicach;
  • Terenowy Oddział w Lęborku;

oraz na organizowanych akcjach wyjazdowych.

 • Program trwa od dnia 23.05.2022 r. do jego odwołania [„Okres”]. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Programu w każdej chwili, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Uczestników o tym fakcie, dokonanego poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem www.krwiodawstwo.slupsk.pl [„Strona”]
 • W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Uczestnik zachowuje prawo do uzyskania nagród, nabyte przez Uczestnika do chwili upływu trzydziestu (30) dni licząc od dnia zamieszczenia informacji o zakończeniu Programu
  na Stronie.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Programie.

 

 • Uczestnik uprawniony jest do udziału w Programie oraz otrzymania nagród wskazanych w Regulaminie, w przypadku łącznego spełnienia w Okresie następujących warunków:
  • dokonania odbioru karty lojalnościowej [„Karta”], w którymkolwiek
   z Punktów, a następnie własnoręcznego jej podpisania;
  • wypełnienia i podpisania deklaracji stanowiącej integralną część Regulaminu oraz jej przekazania uprawnionej osobie w Punkcie;
  • oddania w jednym z Punktów krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych);
  • potwierdzenia faktu oddania krwi pełnej (lub jednego z jej składników
   w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych), zgodnie z postanowieniami punktu 2.5 poniżej, poprzez uzyskanie stempla wbitego do Karty przez upoważnionego pracownika Punktu [„Stempel”].

2.2    W ramach Programu Organizator przewidział możliwość przekazania Uczestnikom następujących nagród [„Nagroda”]

2.2.1     Zestaw do gry – karty i kostki , w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 8 Stempli;

2.2.2     T-shirt, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej
10 Stempli;

2.2.3     Bambusowe pudełko śniadaniowe, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 12 Stempli;

2.2.4     Ręcznik sportowy, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 14 Stempli;

2.2.5     Ekologiczny kubek, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 16 Stempli;

2.2.6     Składany parasol, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 18 Stempli;

2.2.7     Bambusowa butelka sportowa, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 20 Stempli;

2.2.8     Sportowa torba, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 22 Stempli;

2.2.9     Plecak antykradzieżowy, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 24 Stempli.

2.3    Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne.

2.4    Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. W wypadku niedostępności na rynku określonej Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do jej zastąpienia innym produktem o zbliżonej wartości i cechach.

2.5    Uczestnik uzyskuje określoną liczbę Stempli, zgodnie z następującymi zasadami:

2.5.1     w przypadku oddania przez Uczestnika krwi pełnej – Stemple będą przyznawane w następującym zakresie:

Liczba oddań krwi pełnej w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszej donacji dokonanej przez Uczestnika w ramach Programu Mężczyźni Kobiety
Pierwsza oddanie krwi pełnej w ramach Programu 4 Stemple 6 Stempli
Drugie oddanie krwi pełnej w ramach Programu 4 Stemple 6 Stempli
Trzecie oddanie krwi pełnej w ramach Programu 4 Stemple 6 Stempli
Czwarte oddanie krwi pełnej w ramach Programu 4 Stemple 6 Stempli
Piąte oddanie krwi pełnej w ramach Programu 4 Stemple  
Szóste oddanie krwi pełnej w ramach Programu 4 Stemple  

 

 • w przypadku oddania przez Uczestnika osocza – jeden Stempel;
 • w przypadku oddania przez Uczestnika krwinek czerwonych – cztery Stemple;
 • w przypadku oddania przez Uczestnika płytek krwi – cztery Stemple;
 • w przypadku oddania przez Uczestnika krwinek białych – cztery Stemple, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku krwinek białych warunkiem pobrania oraz uzyskania Stempli jest bieżące zapotrzebowanie Organizatora lub Punktu na koncentrat granulocytarny;
 • z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego punktu, w przypadku, gdy Uczestnik podejmie działania, skutkiem, których będzie przybycie do Punktu oraz oddanie (w tym samym dniu) krwi pełnej (lub jednego
  z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych) przez osobę trzecią, wskazaną z imienia
  i nazwiska przez Uczestnika, która nie oddawała jeszcze krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych), Punkt w którym taka osoba trzecia dokonała donacji, zobowiązany będzie, na żądanie Uczestnika,
  do przystawienia w jego Karcie jednego Stempla, za każdą taką osobę. W każdym roku trwania Programu Uczestnik może otrzymać – z tytułu podjęcia działań wskazanych w niniejszym punkcie 2.5.6 – maksymalnie cztery Stemple. Prawo do uzyskania Stempli, o których mowa w niniejszym punkcie, przysługuje Uczestnikowi również
  w przypadku, kiedy wskazana przez niego osoba, w wyniku kwalifikacji lekarskiej, zostanie zdyskwalifikowana z możliwości dokonania donacji krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych).
 • W celu wymiany Stempli na Nagrodę (lub Nagrody – w zależności od liczby Stempli zgromadzonych przez Uczestnika) Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Stempli, zgłasza chęć odebrania Nagrody u Organizatora.
 • Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w biurze Organizatora, znajdującym się pod adresem wskazanym w punkcie 1.1 powyżej oraz w wyznaczonych przez niego punktach, o którym mowa w punkcie 1.3. powyżej. Warunkiem wydania Nagrody jest złożenie przez Uczestnika podpisu na zbiorczym protokole odbioru nagród. Z chwilą podpisania protokołu, odpowiednia liczba Stempli zamieszczonych na Karcie i odpowiadająca wartości tej Nagrody, zostanie przekreślona przez uprawnionego pracownika Punktu.
 • Nagrodę może odebrać tylko Uczestnik, którego dane są wskazane w Karcie. Warunkiem odbioru Nagrody jest okazanie oryginału Karty i dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy na Karcie zabraknie miejsca na nowe Stemple, Uczestnik może otrzymać dodatkową Kartę.

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 • W przypadku utraty lub trwałego uszkodzenia Karty, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. W przypadku, o którym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik otrzyma nową Kartę, przy czym Stemple zgromadzone przez Uczestnika na utraconej, bądź uszkodzonej Karcie nie ulegają odtworzeniu.
 • W każdym przypadku związanym z Programem Uczestnik ma prawo złożyć Organizatorowi reklamację w formie pisemnej. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu. Organizator, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje Uczestnika o zajętym stanowisku, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Uczestnika wskazany w deklaracji,
  o której mowa w punkcie 2.1.2 Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie będzie się
  to wiązało z utratą przez Uczestników praw nabytych. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie czternastu (14) dni od daty
  ich wprowadzenia przez Organizatora. Organizator powiadomi Uczestników
  o zmianie Regulaminu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz
  na Stronie.