Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Jana Pawła II w Słupsku zatrudni:

 

 1. Pielęgniarkę / pielęgniarza, Położną, Ratownika medycznego,

na umowę o pracę w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy

lub na umowę cywilnoprawną w ramach pracy dodatkowej

do pobierania krwi i jej składników.

 1. Pielęgniarkę posiadającą tytuł magistra pielęgniarstwa

na umowę cywilnoprawną w ramach pracy dodatkowej

do kwalifikacji kandydatów na dawcę lub dawców krwi do oddawania krwi i jej składników.

 1. Lekarza – do kwalifikacji kandydatów na dawcę lub dawców krwi do oddawania krwi i jej składników.

na umowę o pracę w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy

lub na umowę cywilnoprawną / kontrakt w ramach pracy dodatkowej.

 1. Lekarza – do pełnienia nadzoru nad ekspedycją oraz udzielania konsultacji odnośnie wydawanych składników krwi

na umowę o pracę w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie cv  z klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych mailowo na adres

ka­dry­@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl

kontakt telefoniczny:    59  842  20  21

 

 

Klauzula – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą – poczty mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 842 20 21 wew. 400. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  2. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22 kodeksu pracy.

 

DOPISEK W OFERCIE PRACY

 1. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa …przez okres najbliższych …. miesięcy.”

 

 1. W przypadku, gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach prawa pracy w tym szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”