Klauzula informacyjna dla odbiorców usług medycznych

Klauzula informacyjna dla odbiorców usług medycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą – poczty mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 842 20 21 wew.400. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. Narodowe Centrum Krwi,
  2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny – w przypadkach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  3. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: medyczne, teleinformatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, niszczenia dokumentów,
  4. Podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat .

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. (z późniejszymi zmianami) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.