Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

OBIEKT MONITOROWANY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą – poczty mail: adres e-mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 842 20 21. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 22kodeksu pracy oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: ochrony mienia, serwisowe,

b. Podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 do czasu ich nadpisania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu, ograniczenia, sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.