Policja w akcji Challenge

W dniu 7.07.2020r. Dyrektor Centrum Kinga Sass przyjęła  ucze­st­ni­­ków Challengu – Policja w akcji

http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci/91401,Slupscy-policjanci-honorowo-oddali-krew.html

 

Za­pra­sza­my do udziału w CHALLENGU !

W na­wią­za­niu do zmniej­sza­ją­cej się liczby dawców wy­cho­dzi­my z ini­cja­ty­wą or­ga­ni­za­cji wezwania (challenge) do oddania krwi poprzez nominację.

Zasady:

5×5 czyli 5 osób oddaje krew jednego dnia. Czas na wykonanie zadania 5 dni. Po­twier­dze­niem wzięcia udziału w akcji jest:

  1. podczas re­je­stra­cji w RCKIK podaj hasło “Chal­len­ge”
  2. zrobienie zdjęcia w Centrum Kr­wio­daw­stwa (np. przed Centrum, w trakcie oddawania lub Fotobudka – Centrum w Słupsku),
  3. umiesz­cze­nie zdjęcia na Facebooku z ozna­cze­niem RCKiK Słupsk,
  4. nominacja 3 kolejnych jednostek, in­sty­tu­cji, klubów kr­wio­daw­stwa.